Som medlem erbjuder SFF ett stort antal förmåner

Svensk Fisknäring, medlemstidning. Tidningen utkommer 5 ggr/år och behandlar nyheter i fiskbranschen, recept, artiklar och intervjuer med personer i branschen, nyheter.

Hemsidan ”fiskhandlarna.se”. Hemsidan är ett av förbundets ansikten utåt. Här erbjuds du en kostnadsfri exponering av ditt företag. Dina företagsuppgifter läggs in under rubriken ”Hitta din fiskhandlare”.

SFFs kompetensteam. Förbundet har i samarbete med Hushållningssällskapet Väst, Svensk Fisk och Göteborgs Fiskauktions utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till ditt företags förfogande gällande de kompetenshöjande åtgärder du kan behöva. Detta kan vara allt från hygienutbildningar för din personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta kontoret för information.

FR, Fiskbranschens Riksförbund;https://www.fiskbranschen.com

– Tar fram bransch riktlinjer genom att ta tillvara branschens och myndigheters kunskap.

– Arbetar för en blå hållbar näring. Målsättningen är ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för den blå näringen.

– Har ett särskilt ansvar för att arbeta för en konkurrenskraftig tillförsel av råvaror för en lönsam och attraktiv näring.

– FR vill ha en god och effektiv kontroll i hela kedjan som inte belastar de enskilda företagen mer än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en fungerande konkurrensneutral marknadsplats.

Bevakar vad som händer i vår omvärld som kan påverka branschen och förmedlar det till er.

– Som medlem får du nyhetsbrev. Vi arbetar med PR för att förmedla nyheter och skapa opinion kring viktiga frågor.

– Påverkar politiker, tjänstemän och myndigheter genom remissvar, möten och PR-arbete.

– Samverkan ger oss möjlighet att vara en gemensam kraft för sina medlemmar där enskilda företag inte har möjlighet att göra sin röst hörd både nationellt och internationellt.

– Samarbetar med systerorganisationer i andra länder, certifieringsorgan och EU.

– Bjuder in medlemmar, forskare, myndigheter och samarbetspartners till dialog kring viktiga framtidsfrågor för branschen.

– Som medlem får du tillgång via login våra medlemssidor där du finner information och dokument.

– Tar fram utbildningsmaterial som du kan använda för dina anställda och dina kunder.

SFF innehar ledamotsposter i
– Göteborgs Fiskauktion, GFA

– Fiskbranschens Riksförbund, FR

SFF har plats i följande referensgrupper
– Havs- och vattenmyndighetens referensgrupp för konsumentfrågor samt spårbarhetsfrågor
– Jordbruksverket i fiskefrågor