Havs- och vattenmyndigheten

HaV, är en ung statlig miljömyndighet. Dem arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

regleringsbrevet för 2015 går det att läsa om årets regeringsuppdrag. Som myndighet har de även egna prioriteringar. I år har HaV pekat ut fyra fokusområden:

  • Biologisk mångfald i rinnande vatten
  • Hållbart fiske med fokus på landningsskyldighet
  • Reglering av fiske i skyddade områden
  • Insatser för en levande Östersjö

www.havochvatten.se